ก่อนฝันจะเป็นจริง

Advertisements

ขอแสดงความยินดีกับละงูพิทยาคม โรงเรียนในฝันรุ่นที่ 3(โรงเรียนดีประจำอำเภอ)

โรงเรียนละงูพิทยาคม ได้รับการประเมินเป็นโรงเรียนในฝันรุ่นที่ 3(โรงเรียนดีประจำอำเภอ)
ณ วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๔

โรงเรียนในฝัน

                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

ขณะนี้ โรงเรียนละงูพิทยาคม ได้ทำการเตรียมรับการประเมิน
 โรงเรียนในฝันโรงเรียนดีประจำอำเภอ รุ่นที่ 3 ซึ่งจะทำการประเมิน
 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2554

“รอมฎอนสัมพันธ์”

11 สิงหาคม 2554 ที่ผ่านมา โรงเรียนละงูพิทยาคมได้จัดกิจกรรม “รอมฎอนสัมพันธ์” โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งหมดพร้อมกับผู้ปกครองรวมจำนวนทั้งสิ้น 500 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีกิจกรรมให้ความรู้ทางด้านการถือศีิลอด ละศีลอดร่วมกัน ให้รางวัลนักเรียนที่แต่งกายเรียบร้อยถูกต้องตามแบบอย่างของอิสลาม และผู้ปกครองจำนวน 4 รางวัล และปิดท้ายด้วยการละหมาดมักริบร่วมกัน การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนและเครือข่ายผู้ปกครอง ทำใ้ห้การจัดกิจกรรมบรรลุผลตามเป้าหมาย จึงขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วย

ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน

     

 

 

 

 

 

ครู โรงเรียนละงูพิทยาคม
พานักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน
ณ หนองปันหยาบาติก ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล

พัฒนาครูเพื่อเพิ่มทักษะการจัดการเรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศ

โรงเรียนละงูพิทยาคม อำเภอละงู จังหวัดสตูล จัดโครงการอบรมพัฒนาครูเพื่อเพิ่มทักษะการจัดการเีรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศ ณ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ โรงเรียนละงูพิทยาคม ระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2554 ที่ผ่านมา โดยหัวข้อการอบรมเป็นการสร้างบทเรียนไว้ในห้องออนไลน์ของโรงเรียนละงูพิทยาคม เพื่อให้นักเรียนสามารถเข้ามาเรียนรายวิชาต่างๆ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้

อบรม Social Medie For Education

อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้สื่อออนไลน์เพื่อจัดการศึกษา(Social Medie For Education) เมื่อวันที่ 1-2 สิงหาคม 2554 ณ ห้องประชุมคำแสด โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์